Popis a naša pôsobnosť

  Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
   Oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov s právnymi predpismi a predpismi na ochranu práce
   Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu technických zariadení
   Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
   Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešení
   Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu stavebných strojov
   Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu lesníckych strojov a zariadení
   Bezpečnostnotechnické služby v rozsahu autorizovaného bezpečnostného technika revízie technických zariadení
   Technické kontroly motorových vozíkov

Ak máte bližší záujem o niektoré z nich , radi Vám poskytneme konkrétnejšie informácie a prekonzultujeme Vaše 

požiadavky . Ponuka obsahuje našej aktivity v oblasti vzdelávania v bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

bezpečnosti technických zariadení obsahuje podmienky dané platnými právnymi predpismi a prepismi na ochranu práce 

pre získanie odbornej spôsobilosti. Jednotlivé podujatia sú koncipované tak, aby bol frekventant po ich 

absolvovaní pripravený na overenie jeho odbornej spôsobilosti a na základe jej úspešného absolvovanie bol 

frekventantovi vydaný písomný doklad oprávňujúci vykonávať predmetnú pracovnú činnosť . Učebné osnovy a lektori sú 

schválenéNIP SR. V prednáškach sú zahrnuté najnovšie informácie v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti a 

konštrukcie technických zariadení a a v súčasne platnej legislatívy. Podujatia sú realizované v skupinách do 20 

frekventantov. Teoretická časť v učebni INPEKO, Framborská 58, Žilina. Praktický výcvik ak to legislatíva vyžaduje 

je realizovaný priamo v teréne a na polygónoch. Na základe vzájomnej dohody je možné podujatie realizovať aj v 

zmysle Vašich požiadaviek v osobitne dohodnutých priestoroch, termínoch a cenových kalkuláciách. Prihlášky na 

overenie odbornej majú svoje špecifikácie. Použite prihlášku, ktorá je uvedená v príslušnej vzdelávacej aktivite. 

pozorne ju prosím vyplňte okrem iného slúži aj ako dátový formulár pre vydanie osvedčení resp. preukazov a zašlite 

na našu adresu aspoň 7 dní pred termínom konania podujatia. Pre každého účastníka použite len jeden formulár 

prihlášky. Na spoluprácu s Vami sa teší Ing. Ivan SOKOL so svojimi spolupracovníkmi.